Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN GILDE-BT SOFTWARE B.V.

ARTIKEL 1: ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST EN LEVERINGSTERMIJN

1.1 De leverancier (= Gilde-BT Software BV) verleent aan de gebruiker (= opdrachtgever/klant) het niet exclusieve en niet overdraagbare recht om de web-applicatie, hierna te noemen applicatie, te gebruiken in computer-leesbare vorm, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van deze overeenkomst.
1.2 De gebruiker verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de hiervoor bedoelde gebruikersrechten te aanvaarden overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst en de krachtens deze overeenkomst geldende nadere afspraken en beperkingen.
1.3 Alle bij deze overeenkomst behorende documenten alsmede alle nader tussen partijen opgemaakte overeenkomsten en bijlagen worden beheerst door de bepalingen van deze overeenkomst.
1.4 Opgegeven levertijden van de leverancier zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de gebruiker de leverancier schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 2: GEBRUIKSRECHT

2.1 Het in voorgaande lid bedoelde gebruiksrecht heeft uitsluitend betrekking op gebruik door de organisatie van gebruiker, en mag evenals de programmatuur of enige gegevensdragers waarop deze is vastgelegd (al dan niet als onderdeel van apparatuur) door de gebruiker niet aan vergelijkbare organisaties worden overgedragen of beschikbaar
worden gesteld of worden bezwaard.
2.2 Het gebruiksrecht is beperkt tot het voor eigen opleidingen aanwenden van de applicatie.
2.3 Het is gebruiker verboden wijzigingen, aanvullingen en aanpassingen in de applicatie en eventuele nieuwe versies aan te brengen of te laten aanbrengen dan wel de programmatuur te decompileren, de code te vereenvoudigen of te vertalen of anderszins aan Reverse Engineering te onderwerpen. Deze bevoegdheid komt evenals de bevoegdheid tot het plegen van onderhoud en het kraken van de kopieerbeveiliging uitsluitend toe aan de leverancier.
2.4 Aan gebruiker wordt slechts het gebruiksrecht geleverd; alle andere rechten blijven bij de leverancier rusten, waaronder het auteursrecht, eventueel octrooi- en/of merkenrecht, e.d.
2.5 Gebruiker mag de programmatuur niet verhuren, niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij deze overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan of voor foutcorrectie in de programmatuur.
2.6 De applicatie is beveiligd tegen het maken van kopieën. Leverancier houdt permanent een identieke versie aan die van de gebruiker beschikbaar voor het oplossen van problemen en voor het geval van eventuele calamiteiten bij de gebruiker waardoor de applicatie bij de gebruiker niet meer functioneert.
2.7 Gebruiker heeft het recht om ten behoeve van back-up doeleinden het artikelbestand of klantenbestand, hetwelk door de applicatie wordt beheerd, geheel of gedeeltelijk te kopiëren. Voor het maken van deze back-ups zijn standaard routines in de applicatie opgenomen. De programmatuur van de applicatie kan en mag niet worden gekopieerd.
2.8 Indien en voor zover blijkt dat de gebruiker één of meer versies van de applicatie in het handelsverkeer heeft gebracht is de gebruiker een direct opeisbare boete aan de leverancier verschuldigd van € 100.000,- (zegge honderdduizend euro). Deze boete laat onverlet dat de gebruiker daarnaast ten opzichte van de leverancier volledig aansprakelijk blijft voor alle dientengevolge door de leverancier geleden en te lijden schade. Deze schade wordt onverminderd het recht van de leverancier om ingeval van hogere schade een hoger bedrag te vorderen, gesteld op een bedrag van € 100.000,- (zegge honderdduizend euro) voor elk exemplaar van de applicatie of een gedeelte daarvan dat onrechtmatig door de gebruiker in het handelsverkeer is gebracht.
2.9 In geval van overtreding als hiervoor bedoeld is de leverancier met onmiddellijke ingang van alle garantieverplichtingen ten opzichte van de gebruiker ontheven. Tevens is de leverancier dan bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 3: IMPLEMENTATIE EN STEUNVERLENING

3.1 De implementatie is geslaagd indien leverancier ten overstaan van gebruiker heeft aangetoond dat de applicatie aan de hand van een proefset van gebruiker onder normale bedrijfsomstandigheden goed functioneert.

ARTIKEL 4: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

4.1 Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur komen toe aan leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

ARTIKEL 5: SOFTWARE ONDERHOUD

5.1 Ten aanzien van de applicatie gaat het contract in op de datum van ondertekening van het contract door de gebruiker.
5.2 Indien aan de gebruiker tijdens de looptijd van het contract een gebruiksrecht op een nieuw programma van leverancier wordt verleend, zullen voor die applicatie dezelfde voorwaarden uit deze overeenkomst gelden.
5.3 Het onderhoud eindigt na verloop van de contractduur, zoals opgenomen in het contract. Na afloop van die termijn wordt het softwareonderhoud telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij de ene partij 3 maanden voor de afloop van die periode van de andere partij het bericht ontvangt dat de andere partij het software-onderhoud niet wil
verlengen.
5.4 Leverancier verplicht zich zijn programma(‘s) gedurende de contractperiode te onderhouden. Dit onderhoud omvat:
–  het, indien mogelijk, aanpassen van de programmatuur in verband met veranderingen in de branche die betrekking hebben op de functie van het programma, zulks ter beoordeling van leverancier;
– het, indien mogelijk, aanpassen van de programmatuur vanwege door de gebruiker geconstateerde en door de directie van leverancier erkende onvolkomenheden, zulks ter beoordeling van leverancier;
– het, indien mogelijk, aanpassen van de programmatuur overeenkomstig de wensen van meerdere gebruikers, zulks ter beoordeling van leverancier;
– het, indien mogelijk, technisch verbeteren van de programmatuur op de punten snelheid, robuustheid, overdraagbaarheid en gebruikersgemak, zulks ter beoordeling van leverancier.
5.5 Leverancier zal zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van een nieuwe versie van een programma, die nieuwe versie installeren. Hiervoor worden aan de gebruiker door leverancier geen kosten in rekening gebracht.
5.6 Leverancier is gerechtigd haar verplichtingen uit dit onderhoudscontract op te schorten indien en voor zolang de gebruiker in gebreke is met nakoming van zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen jegens leverancier.
5.7 Een ontbonden of door de gebruiker opgezegd contract kan niet meer worden verlengd. Gebruiker kan dan uitsluitend nog in het bezit komen van een nieuwe versie programmatuur en/of het contract verlengen door de aanschaf van een nieuwe applicatie.
5.8 Indien de ten deze bedoelde apparatuur en/of programmatuur niet door leverancier is geïnstalleerd en/of de programmatuur voor een andere dan door leverancier aangegeven functionaliteit wordt gebruikt, zullen alle werkzaamheden die nodig zijn om de betreffende programmatuur te onderhouden, aan te passen, dan wel correct te
laten functioneren geheel voor rekening van de gebruiker komen. Een en ander behoudens door de gebruiker te leveren bewijs van ondeugdelijkheid van de betreffende applicatie.

ARTIKEL 6: KOSTEN

6.1 De onderhoudskosten -indien van toepassing- zullen op jaarbasis per pakket worden geoffreerd. De leverancier is bevoegd om de overeengekomen vergoedingen c.q. prijzen jaarlijks aan te passen.
6.2 De in deze overeenkomst vermelde bedragen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting.
6.3 De leverancier is bevoegd om indien de overeenkomst tenminste één jaar heeft geduurd, de overeengekomen vergoedingen c.q. prijzen aan te passen, tenzij anders overeengekomen.
6.4 Het gebruiksrecht voor de web-applicatie komt terstond te vervallen, indien de in dit artikel genoemde onderhoudskosten en/of de kosten voor het gebruik van de Databank-service van leverancier niet of niet tijdig worden voldaan.

ARTIKEL 7: BETALING

7.1 Betalingen vinden plaats onder de overeengekomen voorwaarden.
7.2 Overige betalingen die betrekking hebben op bijvoorbeeld service, of niet in de garantie vallend onderhoud of andere diensten, vinden uiterlijk op de 30ste dag na ontvangst van de desbetreffende factuur plaats, of op een nader overeengekomen vervaldag. Gebruiker ontvangt hiervoor van leverancier een factuur. Ten aanzien van betalingen die niet tijdig zijn verricht, volgt leverancier de richtlijnen van de Wet Incassokosten (WIK).
7.3 De hiervoor bedoelde betalingsvoorwaarden, alsmede het verschuldigd zijn van rente en buitengerechtelijke incassokosten, zijn ook van toepassing op alle andere transacties die tussen partijen tot stand komen na het aangaan van de onderhavige overeenkomst, ongeacht of de betreffende transacties al dan niet direct voortvloeien uit de onderhavige transactie.

ARTIKEL 8: GARANTIE

8.1 Leverancier garandeert aan gebruiker dat de programmatuur en het aan gebruiker toegestane gebruik daarvan geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en dat zij volledig bevoegd is de in deze overeenkomst bedoelde rechten te verlenen.
8.2 Leverancier garandeert dat de werking van de applicatie in overeenstemming is met de door hem schriftelijk verstrekte eigenschappen en functies. Op grond van deze garantie zal leverancier alle onvolkomenheden in de applicatie, die zich binnen de garantieperiode voordoen en hem schriftelijk binnen een maand na constatering ervan zijn medegedeeld, zo spoedig mogelijk zonder kosten voor gebruiker opsporen en herstellen.
8.3 De garantieperiode vangt aan op de datum van aflevering van de configuratie en de applicatie en eindigt 12 maanden daarna.
8.4 Onder onvolkomenheden worden verstaan alle in de applicatie voorkomende fouten en gebreken, alsmede alle door het gebruik van de applicatie geconstateerde afwijkingen in vergelijking met de daaraan door het gebruikershandboek toegeschreven eigenschappen en functies.
8.5 Indien leverancier aantoont, dat de in artikel 8.3 genoemde garantiewerkzaamheden verricht zijn ten gevolge van fouten in, of gebreken van het computersysteem of van aan gebruiker toe te schrijven omstandigheden, zal gebruiker de kosten vergoeden die leverancier te dezer zake heeft gemaakt. Deze kosten zullen worden berekend op basis van
de dan algemeen geldende tarieven van leverancier voor soortgelijke werkzaamheden.
8.6 De ten deze bedoelde garantie geldt enkel indien en voor zover het softwarepakket wordt toegepast op door de leverancier aanbevolen en geïnstalleerde apparatuur. In andere gevallen is de leverancier niet gehouden tot enigerlei garantie tenzij en voor zover de gebruiker aantoont dat er sprake is van fouten en/of gebreken in de door de
leverancier geleverde applicatie. Alsdan is de leverancier alsnog gehouden de onvolkomenheden te herstellen op de wijze als in 8.5 hiervoor is aangegeven.
8.7 In afwijking van het hiervoor gemelde is de leverancier tot generlei garantieverplichting gehouden indien en voor zover de gebruiker niet alle financiële verplichtingen ten opzichte van de leverancier is nagekomen.

ARTIKEL 9: RISICO

9.1 Vanaf de datum waarop de implementatie als geslaagd wordt aangemerkt, is het risico van beschadiging of verlies van de applicatie voor rekening van gebruiker, tenzij de beschadiging of het verlies het gevolg is van schuld van de zijde van leverancier of van personen waarvan leverancier zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedient. In het laatste geval is leverancier verplicht, zonder kosten in rekening te brengen, de beschadigde of verloren gegane applicatie te vervangen door een gelijkwaardige standaardversie.
9.2 Indien de al of niet gewijzigde applicatie beschadigd of verloren gegaan is, ook terwijl dit voor risico van gebruiker is, zal leverancier de ter beschikking gestelde versie van de applicatie met voorrang vervangen door een exemplaar van dezelfde versie tegen verrekening van reproductiekosten. Echter mits het verloren gaan of beschadigen van de applicatie niet het gevolg is van overtreding van art. 2.3 of 2.5.

ARTIKEL 10: EIGENDOM VAN BESTANDEN EN GEGEVENS

10.1 Alle gegevens en bestanden die de gebruiker ter kennis krijgt door gebruikmaking van de applicatie en/of de gegevensbank van de leverancier zijn hoogst persoonlijk en mogen uitsluitend worden gebruikt binnen de in artikel 2.1 en volgende aangegeven grenzen en onder de in artikel 2.1 en volgende gegeven voorwaarden.
10.2 De gebruiker verplicht zich om de in dit artikel bedoelde gegevens niet openbaar te maken, ter inzage te geven of anderszins beschikbaar te stellen aan enige derde, daaronder begrepen eigen werknemers die niet noodzakelijk met deze gegevens behoeven te werken. In geval van overtreding van deze bepaling is de gebruiker aan de leverancier een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100.000,- (zegge honderdduizend euro) per overtreding onverminderd het recht van de leverancier om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.
10.3 In geval van overtreding van deze bepaling is onverminderd de hiervoor bedoelde boeteclausule en schadeplichtigheid van de gebruiker, de leverancier bevoegd om de gebruiker zonder enige voorafgaande waarschuwing met onmiddellijke ingang uit te sluiten van het pakket.
10.4 Gebruiker is eigenaar van alle data binnen het systeem. Leverancier is eigenaar van de broncode van het systeem. Leverancier draagt er zorg voor via haar provider dat de gebruiker over alle data binnen het systeem kan beschikken tot 3 maanden na beëindiging van het contract. Leverancier zal bij een door haar aan te wijzen notaris de codes deponeren waarmee de broncodes kunnen worden benaderd van de applicaties waarvan de gebruiker gebruik maakt. Leverancier zal de betreffende notaris opdracht
verstrekken om bij de provider de broncodes en data op te vragen in geval van dreigend faillissement van Gilde-BT en deze te verstrekken aan de gebruiker. Leverancier zal desgewenst een afschrift van de akte betreffende deze bepaling ter beschikking stellen aan de gebruiker.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 100.000,- (zegge honderdduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die de gebruiker zou moeten maken om de prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de gebruiker de overeenkomst heeft ontbonden;
b. de kosten die de gebruiker heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat leverancier op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
11.2 De totale aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 100.000,- (zegge honderdduizend euro). Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Buiten de in dit artikellid en in het vorige artikellid genoemde gevallen rust op leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
11.3 Op straffe van verval van de aanspraken op grond van het bepaalde in dit artikel dient de gebruiker, danwel de benadeelde, terstond, doch uiterlijk binnen driemaal 24 uren na aanvang van de gebeurtenis op grond waarvan leverancier aansprakelijk zou kunnen worden gehouden deze gebeurtenis schriftelijk bij leverancier te melden. De gebruiker c.q. de benadeelde is eveneens op straffe van verval van de vorenbedoelde aanspraken verplicht om alle relevante gegevens terstond aan leverancier te verstrekken.

ARTIKEL 12: GEHEIMHOUDING

12.1 Leverancier verbindt zich voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens, waarvan leverancier of personen waarvan leverancier zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedient, kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van gebruiker.
12.2 Gebruiker zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding ten aanzien van de applicatie te verzekeren.

ARTIKEL 13: RECHTSVERWERKING EN RECHTSAFSTAND

13.1 Het nalaten door een der partijen om te eniger tijd enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partij aan om alsnog de volledige nakoming door de andere partij op te eisen.
13.2 Het zich neerleggen door een der partijen bij een schending door de andere partij van een van diens verplichtingen impliceert niet het doen van afstand door eerstbedoelde partij van zijn uit die verplichting voortvloeiende rechten.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

14.1 In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de
nodige bewijsstukken, schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan.
14.2 Als overmacht wordt tussen partijen aangemerkt elke omstandigheid buiten schuld van partijen waardoor de leverancier niet in staat is tot nakoming van (een deel van) de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 15: DUUR EN BEËINDIGING

15.1 De overeenkomst treedt in werking op de datum waarop beide partijen deze hebben ondertekend en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het gebruiksrecht gaat in op de datum waarop de implementatie is geslaagd en ter beschikking van de gebruiker is gesteld.

ARTIKEL 16: IN BRUIKLEEN VERSTREKTE ZAKEN

16.1 Indien door de leverancier zaken in bruikleen aan de gebruiker worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld handcomputers c.a. blijft de leverancier eigenaar van deze zaken en is de gebruiker gehouden om op eerste verzoek van de leverancier, zonder opgave van redenen, de zaken binnen twee kantoordagen af te geven aan de leverancier. Indien om welke reden dan ook, de gebruiker tot teruggave niet in staat mocht zijn, dan is hij terstond gehouden om de nieuwwaarde van de betreffende zaken aan de leverancier te vergoeden, onverminderd het recht van de leverancier om schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 17: ONTBINDING

17.1 Ieder der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
a) iedere partij wanneer aan de wederpartij voorlopige of definitieve surséance van betaling is verleend, dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
b) iedere partij wanneer de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren.
17.2 Ontbinding van de overeenkomst geschiedt bij aangetekende brief aan de andere partij. Algemene leveringsvoorwaarden Gilde-BT Software BV – September 2017

ARTIKEL 18: ALGEMEEN

18.1 Wijzigingen van deze overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
18.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst nog van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst en de vervallen bepaling behouden blijft.
18.3 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
18.4 Deze overeenkomst heeft ook betrekking op Gilde-BT Software softwarepakketten die na datum van overeenkomst door gebruiker nog worden gekocht bij leverancier, tenzij en voorzover schriftelijk anders wordt overeengekomen.
18.5 Op alle door ons gesloten overeenkomsten zijn in aanvulling van toepassing de voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen van Informatietechnologie, gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 8 december 1994 ondernummer 1994/189. Bij aanpassing van deze
voorwaarden geldt dat steeds de laatste versie van toepassing is. Indien en voor zover bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken van de overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
18.6 Leverancier hanteert een standaard bewerkingsovereenkomst. In deze bewerkingsovereenkomst zijn afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens door leverancier ten behoeve van de gebruiker vastgelegd. De gebruiker kwalificeert zich hierbij als ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
en leverancier kwalificeert zich als ‘bewerker’ in de zin van de Wbp met betrekking tot de persoonsgegevens die hij zal verwerken in de uitvoering van zijn dienstverlening.
18.7 De gebruiker geeft leverancier toestemming het bedrijfslogo te gebruiken voor communicatiedoeleinden (zoals vermelding als klant op de website van leverancier).
18.8 Leverancier is gerechtigd op de door hem te ontwikkelen omgevingen aan te geven dat de omgeving ontwikkeld is door Gilde-BT Software.
18.9 De Algemene Leveringsvoorwaarden worden gepubliceerd op de website van leverancier en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Indien de gebruiker hierom verzoekt, zullen de leveringsvoorwaarden aan hem verstrekt worden.

ARTIKEL 19: GESCHILLEN

19.1 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien in enig geschil de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, is bij uitsluiting bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Roermond.

Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Limburg onder nr. 12046028

aLGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN GILDE-BT OUTSOURCING B.V.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdracht: een overeenkomst waarbij de ene partij, opdrachtnemer, zich jegens de andere partij. Opdrachtgever,
verbindt diensten te (doen) verrichten.
1.2 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan Gilde-BT Outsourcing B.V. opdracht heeft gegeven tot het (doen)
uitvoeren van diensten.
1.3 Gilde-BT Outsourcing B.V.: opdrachtnemer die de opdracht uitvoert, hierna te noemen Gilde-BT.
1.4 Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer.
1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht.
1.6 Schade: alle directe en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende)
kosten, directe/indirecte schade of direct/indirect verlies door derden.
1.7 Werkdag: kalenderdag (maandag t/m vrijdag), behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop
werkzaamheden worden verricht gebaseerd op 8 uren, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot het door Gilde-BT leveren van diensten, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten, tenzij schriftelijk
anders wordt overeengekomen.
2.2 Deze voorwaarden worden gepubliceerd op de website van Gilde-BT en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Indien opdrachtgever hierom verzoekt, zullen de leveringsvoorwaarden aan hem verstrekt worden.
2.3 Een verwijzing door opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij opdrachtgever
daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Gilde-BT uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In dat geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In alle
andere gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever en andere op documenten van opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.
2.4 Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand uiterlijk 20 dagen na de fysieke aanvang van de
overeengekomen opdracht, door ondertekening van partijen van de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging, vermeldende ten minste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de
werkzaamheden en toepasselijke vergoedingen. De in de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging genoemde verwachte looptijden en inzet zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is Gilde-BT gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door Gilde-BT.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gilde-BT het recht bepaalde
werkzaamheden in overleg met opdrachtgever door anderen te laten verrichten dan Gilde-BT.
3.3 Gilde-BT zal ter uitvoering van de opdracht niet handelen in strijd met het recht, de statuten, besluiten van de organen en andere regelingen en reglementen van opdrachtgever.
3.4 Opdrachtgever legt aan Gilde-BT geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van
opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van opdrachtgever en/of de beroepsethiek.
3.5 Gilde-BT is pas dan bevoegd opdrachtgever te vertegenwoordigen nadat en in zover de bevoegdheden/procuratie zijn geregeld in de overeenkomst of in een nadere uitwerking daarvan.
3.6 Gilde-BT dient, voordat uitbesteding tot stand komt, een daartoe door opdrachtgever aangewezen persoon op de
hoogte te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Gilde-BT dient zich daarbij te houden aan de bij
opdrachtgever gebruikelijke (inkoop-) procedures.
3.7 Gilde-BT zal periodiek en voorts aan het einde van de opdracht schriftelijk en mondeling aan opdrachtgever
rapporteren inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen, tenzij anders is
overeengekomen. In de eerste maand kan hierbij tevens een Plan van Aanpak inzake de opdrachtuitvoering worden geleverd, indien vooraf overeengekomen.
3.8 Overleg zal ten minste gevoerd worden als er:
– een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de opdracht;
– een verschil van mening wordt geconstateerd met opdrachtgever omtrent de wijze van uitvoering van de opdracht
door Gilde-BT.
3.9 Gilde-BT informeert opdrachtgever wanneer door welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.
3.10 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gilde-BT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Gilde-BT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan Gilde-BT zijn verstrekt, heeft Gilde-BT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever
in rekening te brengen.

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1 De overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij partijen vóór het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder
dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.
4.2 In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke
ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen, indien:
– de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
– de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
– de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;
– conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende
zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

5.1 Gilde-BT factureert aan opdrachtgever maandelijks achteraf, binnen twee weken na afloop van de betreffende maand, met vermelding van relevante gegevens. Betaling van het factuurbedrag dient – zonder recht op korting of verrekening – te geschieden binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur. Voldoet opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn de factuur, dan volgt Gilde-BT de richtlijnen van de Wet Incassokosten (WIK).
5.2 Gilde-BT is gerechtigd op basis van voorschotdeclaraties te factureren indien dit is overeengekomen met
opdrachtgever. Verrekening van het voorschot vindt steeds per maand achteraf plaats, tenzij anders
overeengekomen. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.3 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.4 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen uit deze
overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zonder enig recht op
korting of verrekening, voor rekening van opdrachtgever, een en ander conform het liquidatietarief van de
Nederlandse Orde van Advocaten.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Gilde-BT voert de overeengekomen opdracht, met inachtneming van nader overeengekomen uitwerkingen, naar beste weten en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht, uit.
6.2 Gilde-BT neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent
de resultaten van de opdracht.
6.3 Gilde-BT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Gilde-BT is uitgegaan van door
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid kenbaar
behoorde te zijn.
6.4 Gilde-BT is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade – al dan niet geleden
door opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever, dan wel niet,
niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door Gilde-BT.
6.5 De totale aansprakelijkheid van Gilde-BT wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is
beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout
gefactureerde opdrachtsom tot maximaal het totaal van de factuurbedragen over de afgelopen drie maanden.
6.6 Opdrachtgever is gehouden om Gilde-BT te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige
overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
6.7 Gilde-BT is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een Gilde-BT
verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten en goederen. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten en goederen met een maximum van het bedrag dat de verzekering van Gilde-BT in het betreffende geval uitkeert.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

7.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die
redelijkerwijs niet aan Gilde-BT kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken
zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, verkeersstoornissen, maatregelen van overheidswege alsmede
de gevolgen hiervan, oorlog, mobilisatie, brand- of waterschade, overstroming of andere natuurrampen, diefstal, het
verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, epidemieën en andere onvoorziene omstandigheden, ziekte of het overlijden van een onvervangbaar gebleken Gilde-BT medewerker en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
7.2 Een partij die voorziet dat zij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld
schriftelijk aan de andere partij.
7.3 Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, uit hoofde van deze overeenkomst aan Gilde-BT voor alle geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Gilde-BT.
7.4 Indien Gilde-BT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel
afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur – zonder enig recht op korting of verrekening – te
voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

ARTIKEL 8: GEHEIMHOUDING EN NON-CONCURRENTIE

8.1 Partijen zullen zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als nadat deze tot een einde is gekomen jegens een ieder geheimhouding betrachten ten aanzien van alle tijdens de opdracht ter kennis genomen bijzonderheden van
opdrachtgever en medewerkers, waarvan redelijkerwijs kan worden begrepen dat bekendmaking de belangen van
opdrachtgever en medewerkers kan schaden. Gilde-BT neemt in het kader van de opdracht alle in redelijkheid te eisen
mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Enkel met toestemming
van opdrachtgever of op grond van een wettelijke plicht mag Gilde-BT bedoelde geheimhouding doorbreken.
8.2 Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
8.3 Gilde-BT zal eventueel in te zetten derden c.q. vervangers verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor in lid 8.1 omschreven en die de activiteiten van
opdrachtgever en de daarmee gelieerde onderneming betreft. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van
deze overeenkomst als na de beëindiging daarvan.
8.4 Gilde-BT is bij de beëindiging van de opdracht en algehele voldoening van het aan Gilde-BT verschuldigde gehouden, de van opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 9: (INTELLECTUEEL) EIGENDOM

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (geheimhouding) behoudt Gilde-BT zich alle intellectuele en industriële
eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege Gilde-BT zijn ontwikkeld of reeds
voorheen door haar of vanwege haar waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als
aparte post in de offerte, het aanbod, het Plan van Aanpak of de factuur zijn vermeld.
9.2 Alle door Gilde-BT verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enzovoorts zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd
betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gilde-BT te
verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen aan derden.
9.3 Gilde-BT behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 10: COMMUNICATIE

10.1 Opdrachtgever geeft Gilde-BT toestemming het bedrijfslogo te gebruiken voor communicatiedoeleinden (zoals vermelding als klant op de website van Gilde-BT).

ARTIKEL 11: SLOTBEPALING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

11.1 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
11.2 Gilde-BT is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het
aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de
inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.
11.3 Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Gilde-BT is Nederlands recht van toepassing.
11.4 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de werkzaamheden, offertes of overeenkomsten, danwel
nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
Op deze offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.5 Gilde-BT hanteert een standaard bewerkingsovereenkomst. In deze bewerkingsovereenkomst zijn afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Gilde-BT ten behoeve van de opdrachtgever vastgelegd. De opdrachtgever kwalificeert zich hierbij als ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en GildeBT kwalificeert zich als ‘bewerker’ in de zin van de Wbp met betrekking tot de persoonsgegevens die hij zal verwerken in de uitvoering van zijn dienstverlening.
Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Limburg onder nr. 12065758