UITGANGSPUNTEN

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Oog voor mens en milieu 

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor Gilde-BT niet zomaar een kreet. Wij zijn ons er voortdurend van bewust dat onze activiteiten invloed hebben op het milieu en op de samenleving waar we deel van uitmaken. MVO is in die zin dan ook onderdeel van het strategisch beleid van ons bedrijf. 

UITGANGSPUNTEN DUURZAAMHEID

TEN AANZIEN VAN ONZE MEDEWERKERS


Het streven naar duurzaamheid geldt allereerst natuurlijk ten aanzien van onze eigen organisatie. Gilde-BT streeft voortdurend naar goed werkgeverschap. We voelen verantwoordelijkheid ten aanzien van onze werknemers en hechten veel waarde aan een goede interne organisatie, communicatie en onderlinge samenwerking. Medewerkers worden betrokken door middel van goede arbeidsvoorwaarden, uitdagende werkzaamheden, veilige werkplekken en een gezonde werkomgeving. We investeren in goede werkomstandigheden, in teambuildings-activiteiten binnen en buiten het werk en in de vitaliteit van onze medewerkers. We streven naar continuïteit in dienstverbanden, behoud van kennis en kunde binnen ons bedrijf. We stimuleren transparantie, openheid en betrokkenheid.

TEN AANZIEN VAN ONZE RELATIES


Daarnaast streven we ook naar duurzaamheid waar het onze relaties betreft. We zetten onze vakkennis, kwaliteitsbesef en servicegerichtheid in voor doeltreffende oplossingen voor de vraagstukken van onze klanten. We bieden maatwerkoplossingen voor complexe bedrijfs-vragen en zijn altijd op zoek naar de meerwaarde van een samenwerking voor alle partijen.
We zetten onze expertise in voor een full service dienstverlening en streven naar langdurige relaties met onze klanten en samenwerkingspartners.
TEN AANZIEN VAN ONZE OMGEVING


Duurzaamheid ten aanzien van onze maatschappij is het derde onderdeel van ons MVO-beleid. We stimuleren het bewustzijn om bij iedere actie stil te staan bij de gevolgen van onze activiteiten voor het milieu en de omgeving waarbinnen we werken. Verspilling en vervuiling willen we bestrijden, brandstofverbruik willen we reduceren. We hanteren een bewust inkoopbeleid en zoeken naar alternatieve energiebronnen, waaronder warmtewerende folie op de ramen en zonnepanelen op het dak van ons bedrijfspand.

Onze maatschappelijke betrokkenheid krijgt onder meer vorm in onze Gilde-BT Foundation, waarmee we projecten en organisaties steunen die zich belangeloos inzetten voor mens en maatschappij. Daarnaast worden regionale evenementen en sportactiviteiten ondersteund door sponsoring, giften en donaties.


SAMENVATTEND

De beleidsmaatregelen van Gilde-BT zijn niet alleen gefocust op winstgevendheid en continuïteit op lange termijn, maar zeker ook op de impact en gevolgen van onze activiteiten op onze werknemers, onze relaties en de samenleving, waarvan we deel uitmaken.